Reinrasa sau Vestland


Fylkeslaget i Vestland har 26 medlemmar spreidd utover eit vidt område i gamle Hordaland og Sogn og fjordande fylke. Laget sine medlemmar har hovudsakleg dalasau, men også andre rasar er godt representert. Laget arbeider lokalt for å skape eit nettverk mellom dei som er interesserte i dei bevaringsverdige norske sauerasane, med hovudfokus på dalasau. Kvar haust arrangerer laget privat utstilling med døming av vaksne hanndyr, og kåring av vêrlam på Voss. Denne utstillinga går føre seg i ridehallen ved Voss jordbruksskule. det vert og arrangert heimedømingar av vaksne hodyr. Ta kontakt dersom du ynskjer å vite meir om dalasau og laget, eller ynskjer å verte medlem.


Styret:

Leiar:               Eileen Aasheim

                        mob.:92319677

                        e-post: eilaa@online.no


Nestleiar          Kjell Einar Bøe

Sekretær:         Andreas Vorland

Kasserar:         Tjerand Nybø

Styremedlem:  Ivar Hildal